Sao Hạn Trong Năm

Bảng Sao Hạn hàng năm của bạn
Đây là bảng SAO HẠN hàng năm của mỗi người là những năm trong mỗi người chúng ta gặp sao Cửu Diệu chiếu, tức tiểu hạn hàng năm, tuổi nam nữ xem riêng (trên bảng hình: nam xem sao bên trái, nưữ xem sao bên phải, tuy cùng tuổi nhưng khác sao).

Bảng Sao Hạn hàng năm của bạn
Cách Cúng Sao
LA HẦU
THỔ TÚ
THỦY DIỆU
THÁI BẠCH
THÁI DƯƠNG
VÂN HỚN
KẾ ĐÔ
THÁI ÂM
MỘC ĐỨC
Cách Giải Hạn
HUỲNH TIỀN
TAM KHEO
NGŨ MỘ
THIÊN TINH
TÁN TẬN
THIÊN LA
ĐỊA VÕNG
DIÊM VƯƠNG